I am no longer updating this blog

I have left Taiwan for Japan, and I will not be adding new posts.  I have some older cartoons and other random entries that I may get around to posting someday, but not until fall 2011 at the earliest.

(Military) base

Ki-tē

——

Nā-chún Tiâu-sián poàn-tó hoat-seng kín-kip chêng-hóng, Bí-kun ē-sái bô keng-koè Ji̍t-pún tông-ì, ti̍t-chiap tùi chù Ji̍t-pún ki-tē chhut-peng Tiâu-sián poàn-tó.

If an emergency situation develops on the Korean Peninsula, the United States can send troops directly there without getting agreement from Japan.

Mostly the same

Tāi tông siáu ī

Literally: Big same little differing

A more literary way of saying chha put to.

Tablet computer

Pêⁿ-pán tiān-náu

———————

Phōng-kó chioh tio̍h pêⁿ-pán tiān-náu iPad ê jia̍t-siau, bo̍k-chiân chhī-chiàm-lu̍t pâi-miâ tē sì ê chū-ka liû-lám-khì Safari, tī sì-goe̍h-hūn ê chhī-chiàm-lu̍t iā sió-khoá cheng-ka chha-put-to lêng tiám it pha, ta̍t kàu sì tiám chhit-jī pha.

Drawing on the hot sales of its iPad tablet computer, the market share of Apple’s fourth-ranked own-brand browser, Safari, crept up about 0.1 percent in April to 4.72 percent.

———————

Some other vocab here:

Browser: liû-lám-khì

Market share: chhī-chiàm-lūt

Soft drink; non-alcoholic drink

Hui-chiú-cheng ím-liāu

Literally: Non-alcoholic beverage

——————————————

Lîn-sng-iâm tiāⁿ-tiāⁿ pī thiam-ka tī hui-chiú-cheng ím-liāu tiong, sú khì-bī koh khah kāu.

Phosphates are often added to soft drinks to make the flavors stronger.

The more, the merrier

Ke lâng ke hok-khì

Literally: More people more fortune

Taliban

Sîn-ha̍k-sū (cho͘-chit)

————————–

Thàu-koè ko kái-sek-tō͘ siòng-ki, cheng-chhat-ki ē-tàng cheng-chhat kàu A-hù-hān ta-sò nî-thô͘ lō͘-bīn ê soè-bî piàn-hoà, in-ūi Sîn-ha̍k-sū cho͘-chit sî-siông tī tē-bīn-hā tâi kán-ī chà-toâⁿ.

Using high-resolution cameras, reconnaissance planes can discern minute changes in the dried-mud roads of Afghanistan that come about because the Taliban often bury improvised explosives under the ground.